Kesum

 • MADIINATUL MUNAWARA : WURO POOYE DIINE ISLAAM
  Posted in: Joljole, Kesum

  Hajjiyankooɓe winndere ndee ko ɓuri heen heewde ina taawee hannde e Madina. Ngoo wuro annoore e pooye, adii wiyeede ko Yatrib. Ko e fergo Nelaaɗo ngo wonti Mediina. Ina jeyaa e ko ɓuri battinde e maggo JUmaa kaa. Ko e nder makko lelii ɓurnaaɗo winndere. Ina sawndii mbo Umar e Abuubakri. To woɗɗaanni ɗoon ko […]

 • KARALLAAGAL KESAL, NDEEN WADDE LIMOORE HESERE (Hammadi Jah)
  Posted in: Kesum

  rtal teskorgal e okteeji maggal. E karallaagal kesal hannde eɗen keewi nan’de kartal teskorgal (carte mémoire) ko nanngam Mega okte (Méga octet) walla nanngam Jiga Okte ( Giga Octet), eɗen teskii kadi ɓurngal mawnude limoore fo ɓurata waawde nawde leppi haala walla jimi, nate e jeeɓi (film). Hol ko woni Okte ? To fulɓe tonngirɗe […]

 • WUROSOOGI : NGUYKA PORTAABALUUJI TAMPINII RENNDO NGOO
  Posted in: Kesum, Renndo

  Nguykaaji muusɗi e nder renndo teeru Wurosoogi, haɗtii yimɓe ɓe ɗaanaade e ɗoyngol dakmitaare. Jamma kala ko palee palee. Haa teeŋti e o jamma beetɗo yoga e galleeji e leegal Moderna 3,wuyɓe kamminiiɓe no feewii ɓe mbaali tan ko reende jawɗeele maɓɓe. Portaabuuji ngujjaama. Ɓe ngullitiima to bannge laamu nde wallata renndo ngo to bannge […]

 • ÑIFGOL NAANGE : NGE NATTAT WOODDE DO E … (GANNDO)
  Posted in: Kesum

  ol Naange. Kala ko jogii fuɗɗoode jogoto woortoode, kala ko jibinaa meeɗat nde maayi, Njaana walla Naange e seto mayre daɗataa ndeen fodoore, ɗo e duuɓi milyaaruuji 5 haa 7 naange koko nattata, rooyta ñifa. Annduɓe koode e ngonka majje ina nganndi won’de eɗe njogii no ɗe puɗɗortoo haa ɗe mboya, ɗe mbewa, ɗe mbaɗa […]

 • MANAANGO : HOL KO SOOMII E OO MUSIIBA? (GANNDO)
  Posted in: Kesum

  Manaango ko huunde heewnde arde saanga ndunngu, so ƴiiwoonde toɓii heewi yahdude ko maje e digaali, ko heen manaango soomotoo, ko bonnata ina heewi, sabu kala ɗo yani ina battina ɗoon, suma ladde walla yooɓoo piɗtaali. Ko woni manaango ? Manaango ko dimtagol yiite (électricité) wonnge e duule faade leydi, so henndu ɓuundu hawrii e […]

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com