Author Archives

 • KISNUGOL PENTI : GOOMU SODAV YILLIIMA MAATAM
  Posted in: Joljole

  SODAV ko goomu senegaalnaaɓe ngam wallitde to bannge kisnugol ɓulngo, to bannge naalaŋkooɓe, winndiyaŋkooɓe e wiɗtiyaŋkooɓe jooɗdiima e dillooɓe e ɗeen geɗe kala ñallal hannde 28 02 2018 to galle pinal mo Maatam. Tawtoraama ndeen jooɗnde kalfinaaɗo galle kame e gollodidiiɓe mum. Banndiraaɗo debbo biyeteeɗo Jinndaa Dem arii ngam hollitde deftere nde o winndiri junngo […]

 • GANNDAL MBIRNIINDI : HAKKUNDE LEWRU; KOODE E NAANGE
  Posted in: Kesum

  Hanti kam neɗɗo yananaama won’de ɗo woni ɗo way ko no woodaani nih, sabu Ngaawe ko ɗaŋel pamarel, Naange ko koodel tokosel so waɗdaama e miliyaaruuji koode catiiɗe nge, tawde ɗaŋe ina keewi e ngoo weeyo luggiɗngo, waasataa ɗo nguurndam woni e wootere e majje, Ngaawe jeyaa ko e seto-naange, rewniinge ɗaŋe 8, ina mbanngoo […]

 • AKSIDEE Duwaañe to Maatam : Moto makko felmii ko nagge
  Posted in: Joljole

  Aksidaa cabobinɗo waasde fittaandu ko duwaañee gooto ɗo e nder diiwaan Maatam. Oon duwaañ wonnoo ko e biro gonɗo e nder renndo teeru Wurosoogi. Hollitaama ko e dewindagol o wonnoo e waɗde to renndo teeru Daabiya e wuro Koɓɓillo ngam yuurnitaade njeeyguuji ɗi ndewaani laawol. Ko tuma nde o artatnoo e moto mawɗo, o felmii […]

 • SAADEL : JUURAGOL CEERNO ABDUL MAWNINAAMA
  Posted in: Joljole

  Ñallal 24 02 2018 jooɗiima jonnde ziyaara, jiyaaɗo Allah, juulɗo kaaraysira, moƴƴo moƴƴinanɗo denndaangal ɓe wuurdi jamaanu oon woni Ceerno Abdul Aziiz Jeŋ to Saadel. Saadel woni ko nder leydi Senegaal, diiwan Maatam falnde Maatam, renndo dowri Oogo, renndo teeru Ɓokijawe. So tawii gure ɗe ngannduɗen takkiiɗe saadel ko fuɗnaange Dumnga wuro Alfaa, Ndulumaaji funerɓe, […]