Author Archives

 • ABUU DEMMBEL MBOOC: GANNDO WIRNIIMA
  Posted in: Renndo, Santé

  Abuu Demmbel Mbooc mbo Doondu jooɗinooɗo to Ndar hawrii e lajal e oo aljumaa 12 Me to Ndar ɗo o waɗi ko ɓuri heewde e nguurndam makko. Oo gorko ko sagata daraninooɗo leñol mum. Abuu Demmbel Mbooc jeyenoo ko e haralde janngoynoonde to Esipt. Ko toon o hawriti e Yero Dooro Jallo en. Ɓe ngolliima […]

 • NDEY WAASANAM: RENNDO COOLOOJI WAASII JAGGAL
  Posted in: Renndo

  O wiyetenoo ko Mammadu Abdullaay Waddu, kono innde makko coolooyaagal ko Ndey Waasanam. Omo jeyaa e ɓurɓe lollude e coolooji e oo yonta. O hawrii e lajal caggal paawngal. Ndey Waasanam jeyaa ko Siñcaan Juude. Hinnde coolooji waasii ɗoo goital e jagge mum. Teskaama kadi cooooyaagal woni tan ko e yahtirde caggal, sabu heddinoo ko […]

 • JEYEGOL E DOGGOL DEPITEEJI : AADAMA SOW HOLLITII YAAFIIMA
  Posted in: Dawrugol

  E sahaa nde dillooɓe e politik ngoni e pooɗee nduuree ngam jeyeede e doggi depiteeji e diiwanuuji walla e doggol ngenndi, Aadama Sow hollitii yaafiima Linngeernaaɓe. O habri ɗum ko e nder yeewtere Kumpital Ngaynaaka nde rajo fulɓe. Aadama Sow waɗii duuɓi sappo to suudu sarɗiji, sabu o arnoo ko e laamu Abdullaay WaddA. O […]

 • MAARO DALLIŊ: AFRIK KO JINNDE TUUBAKOOƁE
  Posted in: Renndo

  Joli hikka ko haala maaro peewniraaka dalliŋaaji naatnaako e jehre leyɗeele Afrik hirnaange. E nder karalle kese ɗee holliraama heen karallaagal peewnugol maaro tawa ko dalliŋaaji mbaylaa haa wonta sewka. E ko haralleeɓe annduɓe humpitiiɓe kolliri, ɗuum waawaa wonde goonga e dow dalillaaji e yuurnito waɗaango. Hay so tawii noon maaro koo feewniraaka dalliŋaaji, ina […]

 • PETEROŊ E SENEGAAL: ƁUNNDU HESURU YIYTAAMA
  Posted in: Joljole, Renndo

  Galle dilloowob e njiilaw peteroŋ ina wiyee Kosmos energy hollitii e oo altine 08 Me 2017 jiytugol ɓunndu peteroŋ hesuru. Nduuɗoo ɓunndu yiytaa ko to Kayaar. Keewal ngal ina ɓetee e 15 miliyoŋ barigal. Peteroŋ oo tawatee ko e luggiɗeendi ndi 95 kiloomeeteer. So renndinaama maa won ɓulli jeegom ko Kosmos yiyti. Barile gadane ɗe […]

 • WOOTE FARAYSE: MAKRON LAPPII LOPEN
  Posted in: Dawrugol, Joljole

  Bettaani hay gooto poolgu Emanuwel Makron fooli Marin Lopen. Makron dañi ko toɓɓe 66 e kala teemedere ɗo Lopen dañi toɓɓe 34 e kala teemedere. Ɗum fof e wayde noon teskaama faraysenaaɓe heewɓe ko ɗuurniiɓe woote ɗee etee heewɓe heen ngooti ko kartal danawal yiɗde wiyde ko fof foti e mumen. Teskaama kadi Marin Lopen […]

 • ELI ULDU MOHAMMED FAAL : O YANI KO E DINGIRAL POLITIK TO SUWOYRAAT
  Posted in: Joljole

  Eli hawrii hannde e lajal e duuɓi makko 65, tawii ko omo yahi Suwoyraat ngam hirjinoyde yimɓe makko e yiɗde seneraal Muhammed Wuldu Abdel Asiis e ko yiɗi waylude huunde e kuule leydi ndii. Ko ɗo o wonnoo e mitiŋ ko ɗoon dañi foofaandu nduu dartii, o ƴettaa ɗoon naweede Opitaal Suwoyraat, ko e laawol […]

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com