Kesum

 • KARALLAAGAL KESAL, NDEEN WADDE LIMOORE HESERE (Hammadi Jah)
  Posted in: Kesum

  rtal teskorgal e okteeji maggal. E karallaagal kesal hannde eɗen keewi nan’de kartal teskorgal (carte mémoire) ko nanngam Mega okte (Méga octet) walla nanngam Jiga Okte ( Giga Octet), eɗen teskii kadi ɓurngal mawnude limoore fo ɓurata waawde nawde leppi haala walla jimi, nate e jeeɓi (film). Hol ko woni Okte ? To fulɓe tonngirɗe […]

 • WUROSOOGI : NGUYKA PORTAABALUUJI TAMPINII RENNDO NGOO
  Posted in: Kesum, Renndo

  Nguykaaji muusɗi e nder renndo teeru Wurosoogi, haɗtii yimɓe ɓe ɗaanaade e ɗoyngol dakmitaare. Jamma kala ko palee palee. Haa teeŋti e o jamma beetɗo yoga e galleeji e leegal Moderna 3,wuyɓe kamminiiɓe no feewii ɓe mbaali tan ko reende jawɗeele maɓɓe. Portaabuuji ngujjaama. Ɓe ngullitiima to bannge laamu nde wallata renndo ngo to bannge […]

 • ÑIFGOL NAANGE : NGE NATTAT WOODDE DO E … (GANNDO)
  Posted in: Kesum

  ol Naange. Kala ko jogii fuɗɗoode jogoto woortoode, kala ko jibinaa meeɗat nde maayi, Njaana walla Naange e seto mayre daɗataa ndeen fodoore, ɗo e duuɓi milyaaruuji 5 haa 7 naange koko nattata, rooyta ñifa. Annduɓe koode e ngonka majje ina nganndi won’de eɗe njogii no ɗe puɗɗortoo haa ɗe mboya, ɗe mbewa, ɗe mbaɗa […]

 • MANAANGO : HOL KO SOOMII E OO MUSIIBA? (GANNDO)
  Posted in: Kesum

  Manaango ko huunde heewnde arde saanga ndunngu, so ƴiiwoonde toɓii heewi yahdude ko maje e digaali, ko heen manaango soomotoo, ko bonnata ina heewi, sabu kala ɗo yani ina battina ɗoon, suma ladde walla yooɓoo piɗtaali. Ko woni manaango ? Manaango ko dimtagol yiite (électricité) wonnge e duule faade leydi, so henndu ɓuundu hawrii e […]

 • JUULDE KOORKA : LEWRU NDUU FADAA KO
  Posted in: Kesum

  Cooyngal gadanal lewru koorka ko aset jammma 29 koorka ina hawra e 24 Korse. Annduɓe humpitiiɓe mbirniindi weeyo heewɓe kollitii lewru nduu nani e kammu oo jamma aset oo hakke hojomaaji 35 caggalmutal naange. E weeyo Ndakaaru, lewru nduu ina wona heen haa waktuuji 20 pawɗi hojomaaji 17. E wiyude maɓɓe, ina aamnoo yiyde lewru […]

 • BALLITAL : MAROK YALINII TAGOORE AADEE NDE 300 UJUNERE HITAANDE
  Posted in: Kesum

  To leydi Marok kedde ƴiye yimɓe ina ubbitaa toon, ko ɓeen maayi faade hannde waɗii duuɓi 300 000. Ɗum ɓeydiima teeŋtin’de won’de iwdi aadee ko duunde Afrik, caggal ɗuum ɓe carii ɓee caakii e duuɗe keddiiɗe ɗe, Orop, Asi, Ostrali e Amerik. Ɗo kedde ƴiye njiytaa ɗo ko nokku kecciɗɗo wonnoo sahaa mbo ɓeen nguuri […]