Joljole

 • GANNDE KESE : Jamminooji Leydi ( Coordonnées terrestres)
  Posted in: Joljole

  Heewi ɗo neɗɗo jamminaa nokku ronki yiitude, tawa no jamminiraa nih ina ŋakki, walla o waasa faamde, Ngam wallude aadee e yiitude nokkuuji e dow Leydi, annduɓe koddirii diidi e dow mayri, paliiɗi ( fuɗnaange fay hirnaange) e coortiiɗi ( rewo fay worgo); waɗiɓe waɗde noon, so tawii en njiɗi anndude nokku ɗo heedi, en […]

 • ALARBA WATTANNDE LEWRU : HALWAAR SIFTORII SAYKU
  Posted in: Joljole

  Kala alarba sakket e yaawa, renndo juulɓe ina hawrita to Halwaar ngam siftorde naatgol e aduna Umural Fuutiyyu. Alarba 17 yaawa, hay so tawii wonaa sakket alarba e lewru nduu, Ceerno Basiiru e dental mum kawritii to Halwaar ngam wuurtinde geɗe Umar. Kono kadi ko e oon sahaa renndo ngoo renndinta ngalu ngam feewnitde Halwaar. […]

 • JAAYNDEEJI SENEGAAL ALKAMIISA 18 ME 2017
  Posted in: Joljole

  Jaayndeeji Senegaal e oo alkamiisa ngartii e pellital Aysata Taal Sal yahrude arsuka mum e woote garooje. Yanti heen ko konngol hooreejo SUudu sardiiji Senehgaal jimoowo Makki SAL yelaa. Tarani en jaayndeeji Senegaal alkamiisa 18 Me 2017 ko Faatimata Jallo mo Teccaal.

 • NANNGAL NAANGE WALLA LEWRU : HOL KO SOOMII HEEN
  Posted in: Kesum

  Winndannde Hammadi JAH (PULLO HANNDE) Eɗen mbiya lewru walla naange nanngaama so tawii en nattiiɗe yiyde e saha nde foti yiyeede, wonaa nanngeede foti wiyeede, foti wiyeede ko wirniima sabu woodat ko reɗɗii hakkunde lewru e naange lewru wirnoo, wooda kadi ko reɗɗii hakkunde leydi e naange, naange wirno. Ko reɗɗotoo koo ko woni ? […]