Joljole

 • KAWTAL SENEGAAL FUKUBAL : HOOREJO OO YILLIIMA MAATAM
  Posted in: Coftal

  Njillu Ogisteŋ Senngoor to Diiwaan, hono kaŋko woni hooreejo Federasiyoŋ futbal e nder leydi Senegaal. Sabaabu ooɗoo njillu ko mbela waawde yeewtitde e ɓesnguuji diiwaan oo mbela o waawa jooɗtaade e ngardiigu Kawtal Senegaal fukubal. Eɗen nganndi ko ñalnde 12 Ut 2017 woni suɓngo ngo. Ndee jooɗnde jooɗaama to Otel Hayoo. Denndaangal hooreeɓe kolobaaji fotde […]

 • MANAANGO : HOL KO SOOMII E OO MUSIIBA? (GANNDO)
  Posted in: Kesum

  Manaango ko huunde heewnde arde saanga ndunngu, so ƴiiwoonde toɓii heewi yahdude ko maje e digaali, ko heen manaango soomotoo, ko bonnata ina heewi, sabu kala ɗo yani ina battina ɗoon, suma ladde walla yooɓoo piɗtaali. Ko woni manaango ? Manaango ko dimtagol yiite (électricité) wonnge e duule faade leydi, so henndu ɓuundu hawrii e […]

 • CUYGOL E KAWGEL BAK 2017 : MAA WOOD HEEN KO WAƊTAA
  Posted in: Joljole

  Bak hikka oo ina jeyaa e kawgelaaji ɓurɗi heewde caɗeele. Caggal nde tuumaa nguyka waɗi e kawgel filoosofii, jooni ko kawgel ɗemngal farayse kam e Daartol waɗi ko suyi. Eleweeɓe heewɓe keɓii kawgel ngel gila fummitaaka,ɓe neldindiri ɗum e telefoŋaaji maɓɓe. Baabu Jakam kalfinaaɗo juɓɓingol kawgel ngel hollitii, dum koko ɓamtatee ñande 10 morso. O […]

 • TUUGNORGAL CELLAL : DIIWAAN MAATAM DARNII CATAL MUM
  Posted in: Joljole

  Jaɓɓal ngam jooɗɗinde tuugnorgal to bannge cellal to senngo heeriingo e nder leydi men Senegaal darnaama e Maatam.. Ngoon miijo tammbii ɗum ko jaagorgal kalfinaangal to cellal e nder leydi Senegaal e ballondiral Usaid e Baŋke monnjaal. Ngam teeŋtinde batu kuuɓtodinngu ASPS lewru sanwiyee 2016 ngam waawde humpitde terɗe jeyaaɗe e ngaal gollorgal ngam sellinde […]

 • BAK 2017 : KAWGEL NGEL DAWRAAMA HANNDE
  Posted in: Joljole

  Kawgel peewtungel e bakkaaloriyaa fuɗɗiima e ñalawma hannde 04 07 2017. Liisee Elhajji Yero Ɓaas jaɓɓiima fotde 484 kanndidaa. Hollitaama e nder Liisee mo Wurosoogi ina waɗi 295 kanndidaa, Liisee mo Oogo ko 106,Siñtu Garba 83.To bannge Liisee waɗeede ɗum santar alaa sago ko maa waawa yaltinde 150 kanndidaa, ko ɗuum waɗi liisee Oogo e […]