Joljole

 • JAAGORGAL CAASE : CEERNO ALASAN SAL YALTII LAAMU NGUU
  Posted in: Dawrugol, Joljole

  Ceerno Alasan Sal gonnooɗo jaagorɗo kalfinaaɗo caase yaltii laamu Mohammed JOON e oo talaata. Won kabaruuji kollirɗi ko kanko woppi, haala ngoɗka wiyi ko o jaltinaaɗo.ɗerewol bayningol galle laamorgo wiyi ko ko o goppinaaɗo. E kala ko waawi heen wonde, ko hooreejo jagge ɗee roondotoo golle ɗe o joginoo ɗee. Won kabaruuji kollirɗi o nanondiraano […]

 • MAWNINGOL ÑALAWMA GOO ME: ƊUM. FUƊƊORII KO TO AMERIK
  Posted in: Joljole

  Kala goo lewru Me aduna oo fof ina mawnina ñalawma gollotooɓe. Ko fartaŋŋe pelle kujjinantooɗe gollotooɓe waawde woytaade caɗeele mumen e nder seppooji jamiraaɗi. Kono ɗum ummii ko to woɗɗi. Mawningol ñalawma goo mee jibinaa ko to Amerik. Ɗum fuɗɗii waɗeede ko e hitaande 1886. Ko toon ko ɓuri 300 ujunere gollotooɗo ngoytinoo yoo waktuuji […]

 • KARALLE KESE : JAAGORGAL POSTOOJI UMMIIMA WALLITDE YONTANNDE NDEE
  Posted in: Kesum

  Beti loor, kalfinaaɗo kala ko feewti e dewol e sukaaɓe e nder jaagorgal kalfinaangal postoji o waɗii kuccondiral e jaayndiyankooɓe ko faati ñalawma teddiniraaɗo rewɓe e sukaaɓe gollooɓe kala ko faati e karallaagal kesal. Hikka waɗi duuɓi jeegom (6) ko ooɗoo ñalawma na yuɓɓinee. Dille ɗee mbaɗata ko ñalawma 27-04-2017, dille ɗee puɗɗii, tawi tiitoonde […]

 • DEPITEEJI CAGGAL LEYDI: POOƊEE NDUUREE JOGORƊO FUSDE APR
  Posted in: Dawrugol

  Caggal nde tabiti cuɓogol sarɗiyaŋkooɓe 15 senegaalnaaɓe wuurɓe caggal leydi, caɗeele ɗee puɗɗiima e ypga e leyɗeele. Nokku heen fof haandinɓe heen koye mumen ɓee in keewi etee dum jogori jibinde ko pusfu lannda Apr. Oon pooɗee mduuree ina yeskini e ypga e leyɗeele ko wayi mo Farayse… konngo… Gaboŋ… Nokku heen fof ƴamooɓe lefol […]

 • 21 DEBBO JOOLIIƊO : LAANA KAA HATTANAANI KO JOLNOO HEEN KOO
  Posted in: Joljole

  Caggal bojji e sunaare, heddii ko ruttaade e binndanɗe potɗe ɓameede e juwgol laana hanki to Bitenti. Laana kaa foti nawde ko hakkunde yimɓe noogaas e njoyo haa capanɗe tati aadee. Ina jolnoo e makka Capanɗe jeeɗiɗi e goo fittaandu e kabaaru jaayndeeji. Tawa kadi jiidaani e ko rewɓe faggoynooɓe ɓee ngartiri koo. Hay so […]

 • HAKKUNDE MAKRON E LOPEN: FARTAŊŊE E NDOOFEELA MONI KALA
  Posted in: Dawrugol

  Ko ɓe ƴamooɓe sappo e goo ɓe ngonnoo e suɓngoooji leydi Farayse… njeenayo ɗaftaama heddiima ɗiɗo. Emanuwel Makron e Marin Lopen? Moni e maɓɓe fof noon ina jogii ɓure e ŋakkanɗe. Emanuwel Makron semmbe mum gadano ko cukaagu mum. O yahrata ko e duuɓi 39 sabu o jibinaa ko ñande 21 deesaamburu 1977.Omo jogii ɓural […]

 • WOOTE FARAYSE : EMANUWEL MAKRON E MARIN LOPEN NJAWTII
  Posted in: Dawrugol

  Hade anndeede e ko laawɗi ngartam suɓngooji leydi Farayse, ko ɗiɗo njawti e daawal ɗiɗmal ngal. Emanuwel Makron gonnooɗo jaagorɗo faggudu e Marin Lepon, dono baaba mum e ngardiigu lannda F.N. Fraasuwaa Fiyon ari tataɓo. Fuɗɗiiɓe haalde ɓee fof noon eerii ko yoo yimɓe mumen ngootan Emanuwel Makron.