Pinal

 • ALFAAJI FUUTA : GOOMU RAP NDARIINGU E LAAWOL
  Posted in: Pinal

  Alfaaji fuuta ko sukaaɓe men dillooɓe to bannge naalaŋkaagal senngo Rap, tawii ko sukaaɓe ɗiɗo jiyduɓe anniya gooto: ko Kaaw Lih e Saydu Soh lollirɗo Nammbe won. Goomu o sosaa ko e hitaande 2007.Fotde hoolaare e yiɗde hakkunde maɓɓe Elhajji Baaba Maal e hitaande 2008 wallitii ɓe no feewi to jahrugol yeeso golle maɓɓe. E […]

 • NGUURNDAM CEERNO SULEYMAANI BAAL : LEFOL KESOL NAATII JEHRE
  Posted in: Pinal

  Lefol kesol gartungol e nguurndam Ceerno Sileymaani Baal artii e lefol suka rappoor ina wiyee Aadama Sih. Omo duusondiri e suka biyeteeɗo Calle. Ko jime jeegom o loowi e ngol lefol ngol o teddiniri Ceerno Sileymaani Baal. Yimaama heen : Ceernaajo oo, Piir, Abdul Qaadiri… Ina arta e maggol kadi sawtawuuji aCalleɓe golluɓe walla winnduɓe […]

 • MAATAM : JANNGINOOƁE PULAAR KEBLAAMA
  Posted in: Pinal, Renndo

  Heblo jannginooɓe ɗemɗe ngenndiije fuɗɗiima e nder diiwaan Maatam. Ndeeɗoo lulnde maa duumo fotde balɗe 4, fuɗɗii ko ñalawma 29 maa yah haa ñalnde 2 suliyee 2017. Ndee lulnde waɗaa ko to galle kebloowo jannginooɓe hono EFi. Tawtoraama lulnde kalfinaaɗo jaŋde ɗemɗe ngenndiije kala falnde, Maatam, Kanel, Raneeru. Fotde jannginooɓe 44, rewindtooɓe 8. Ngoo eɓɓo […]

 • KAWGEL SERTIFIKAA : TO WUROSOOGI FOF REWII LAAWOL
  Posted in: Joljole, Pinal

  Ñalawma hannde 20 06 2017 dawraama entree en e cfee ekkol 2 mo wurosoogi inniraaɗo Abu Jaawara gootal e duɗe nasraan leslese ɗe. Ɗo e Wurosoogi ko sahnga waktuuji 8 subaka kalfinaaɗo diiwaan o hono, Umaar Mammadu Baalde ardii e sete mum ngam waɗde njillu mum e nder ekkolaaji ɗi e ƴeewde no kawgel ngel […]