Renndo

 • BONANNNDE NDUNNGU : RAJO DAAKAA FM SUMII
  Posted in: Renndo

  E jamma ooɗoo beetɗo Alet 13 Ut 2017 Saanga 3h jamma Ko Cumu muusɗo waɗi e Saaktirde Daakaafm Madiina Gunaas haa denndaangal ko wonnoo heen e kaɓirɗe bonii hay huunde heddaaki. Anndaaka kam ko woni sabaabu jeynge ngee kono kam muusii no feewii. Alh. Abuu Njaay Funeere Kumpital Hooreejo Daakaafm.

 • KAAYITAAJI JIBINANNDE : WURO SOOGI WALLITII JIBINANNDE MUM
  Posted in: Renndo

  Ñalawma 05 08 2017. Ñiiɓnugol goomu leeɗe e 11 leegal e nder renndo teeru mo Wurosoogi. Sabaabu ngal ɗoo pottital ko ngam newnude keɓgol kaayitaaji jibinannde, mbela kadi ŋeesagol sukaaɓe waawa rewindeede no haanirta nih, ina heewi kadi sukaaɓe rewɓe tokosɓe heewɓe yaneede. Tawtoraama jooɗnde perefee mo falnde Maatam, o hollitii ko feewti e keɓgol […]

 • NDUNNGU 2017 TO HUDALLAAY : : SUKAAƁE ƊIƊO NJOOLIIMA TOON
  Posted in: Renndo

  Caggal boomaare muusnde waɗnoonde to cuuɗi men Hudallaahi ferlo, ñalawma Alkamiisa 28 07 2017,yoolayru kadi waɗii toon sahnga waktuuji 11 subaka ko sukaaɓe ɗiɗo njoolii toon. Ɓeen sukaaɓe ko tokosɓe yahrooɓe duuɓi 7 e 8 tawii ko worɓe sukaaɓe janngatnooɓe alqur’aana to Huudallaahi. Ɓeen sukaaɓe noon hollitaama ko dawatnooɓe gese, tuma nde ɓe ngartatnoo ko […]

 • NDUNNGU FUUTA ; HOKKERE NDEE JIBINII KULHULI
  Posted in: Renndo

  Hokkere muusnde e nder reedu fuuta haa teeŋti e nder diiwaan Maatam. Eɗen nganndi gila e darorɗe lewru Suliyee ndu ko ƴiiwoole ɗiɗi tan mawɗe teskanoo ko toɓii kono to bannge ferlo ngo ina ɗaminaa wonko fuɗɗii heɓeede to bannge ndunngu ngu. Sukaaɓe men agaaɓe iwtunooɓe ngoni ɗo ƴarii, kono hannde o ko e kulhuli […]

 • MOOFTAL KAAYITAAAJI JIBINANNDE : MEERI WUROSOOGI HEBLIIMA
  Posted in: Renndo

  So tawii to bannge kisnal ɗereeji jibinannde ina hunanoo hannde e nder meeri Wurosoogi uddii ndeen yolnde. E sahaaji ɓennuɗi ɗi wonɓe to bannge nokku peewneteeɗo ɗiin ɗereeji keblaama no feewi to bannge karallaagal kesal haa ɓe mbaawi huutoraade ɗiin masiŋaaji. Hannde oo Me Muusaa Bookar Caam tawtoraana puɗɗagol golle ɗe. Kamɓe gollooɓe toon ɓe […]