Renndo

 • UDDITGOL JUMAA MBUUR : MAKKI SAL KO TOON JUULI
  Posted in: Renndo

  Ɓesngu Ahmadu Baro Mbuur udditii Aljumaa 23 korse jumaa mahetenooɗo toon. Udditgol jumaa kaa waɗi ko e tawtoreede Makki Sal hooreejo leydi Senegaal. Ko kaŋko nih e hoore makko heɓtunoo jumaa kaa ngam mahde ɗum. Makki Sal huniima kadi jokkitde jumaa mawɗo Mbuur puɗɗaaɗo ko ina wona duuɓi 7 hikka. E wiyde makko, ɗeeɗoo golle […]

 • JEHRE WUROSOOGI E IINCURU KEBUNGAL JUULDE
  Posted in: Renndo

  Kebungal juulde koorka jeyaama haŋkadi e ngoƴaaji joomen galleeji. To bannge jeereeji soodooɓe comci, paɗe kame yeeyooɓe nana mbadda ustu ɓeydu. Kono wonɓe nganndu ɗaa ngonaa jeyɓe juuɗe mumen ina naatta heen ngam sostinde ko njeyaa. Ina wayno gila nde koorka ka darii to bannge to ñameele ɓiɓɓe leɗɗe ina ngoodi! ko wayno banaana, pom, […]

 • JAMMA LEYLATUL QADRI : JUMAA ALHAJJI DEMMBA CAAM MO WUROSOOGI LUUTAAKA
  Posted in: Renndo

  Jamma 26 koorka jamma leylatul qadiri mawninaama e nder renndooji juulɓe. Jumaa Zaawiya mo Elhajji Demmba Seriñ Caam baaba Ceerno Aliw caam to wurosoogi. Ardii golle ɗee ko Ceerno Saali Caam. Tuggi ko waktuuji 00 jamma haa waktuuji 3 ko njuulu e jimɗi kame duwawuuji. Kaŋko Ceerno Saali Caam o ɗowii golle e siftinorde juulɓe […]

 • NGUYKA : PUCCU NGUJJAANGU LUMMBI SANNARAAƁE YIYTAA KO CAAROY
  Posted in: Renndo

  E altine 19 Korse, ko puucu ngujjanoongu to Fuuta e wuro ina wiyee Lummbi Sannaraaɓe yiytaa to Caaroy leegal e nder Ndakaaru. Puccu nguu ko gorko garnooɗo salminde paawaaɗo to Opitaal Caaroy yiyi puccu nguu heɓtini ɗum. ndeen o habrii joomum oon ari yiyi puccu nguu anndi ko puccu mum. Jiytortaaɗo puccu nguu holliti soodi […]

 • HARE JABET : SAFRIRDE ASSIYA WALLITII FEDDE ASSAD
  Posted in: Renndo

  Assiya ko nokku safaara keso. Gale oo rokkirii ko ina qiimee e 11 miliyon ko ina daamoree Jabet. ALjumaa 16 korse, ko ndeen pottital ngal wadi hakkunde Galle Assiya oo e fedde ASAD toppitiinde hare Jabet. Mammadu Umar Jah ko kam huufi galle Assiya oo.

 • BALLAL JANNGOOƁE : SUKAAƁE WUROSOOGI KEƁƁITAAMA
  Posted in: Renndo

  sukaaɓe wurosooginaaɓe janngooɓe to duɗal jaaɓi haaɗtirde Seek Anta Joob, hakkillaaji mumen ndeeƴii. sabu wonii duuɓi jonɗi eɓe ngonnoo e kaayaa mbeeyaa e roŋkude dañde ɓe nokku ɗo ɓe ngoni. Haa sukaaɓe wonɓe caggal leydi ndentini jawɗeele mumen nuldi ngam heɓɓitaade ɓe. Ñalnde Alkamiisa 15 06 2017 Meer Wurosoogi Muusaa Bookar Caam wallitii ɓe 120 […]

 • KUURAA E GURE DOWRI : WURO NIIMAA HUƁƁII
  Posted in: Renndo

  Wuro Wiyeteengo Niimaa heɓii kuuraa mum. E ñalawma Alarba 14 06 2017 wuro Niimaa heɓii yaynaade e boli mum. Ko fodoore wonnoonde gila e laamuuji ɓennude Niimaa jeyanoo ko e gure ŋakkanooɗe ndooyam, kono hannde oo, Allah ittanii ɓe niɓɓere. Ndee eɓɓoore wiyeteende PUDC ɗawaani Niimaanaaɓe e heɓde geɗal mum. Niimaa ko wuro wonngo e […]

 • PADALAL : AMMBILAAS WURO NGOO SUMII
  Posted in: Joljole, Renndo

  Ko e lewru Mee 2017, Padalal heɓnoo Ammbilaas keso pul tawa Ko Daawuuda Jah kalfinaaɗo boon Suudu Kuule leydi Senegaal, Meer mo Horkaƴere addunoo mbo toon. Oon ammbilaas sumii e oo talaata 13 korse hedde waktuuji sappo e goo. O dogatno tan haa o waɗti weddaade cuurki, haa o weddii lewlewndu. Suwaa anndeede tawo ko […]