Renndo

 • GULLITAALI KALIIFA SAL : KONONEL DAAWUUDA JOOB ADDII HEEN JAABAWUUJI
  Posted in: Renndo

  Gardiiɗo kasooji senegaal, woni Kolonel Daawuuda Joop, huccondirii e jaayndiyaŋkooɓe e ooɗo Alarba 24-05-2017 ngam addude dalillaaji e ko yowitii e ngonka Kaliifa SAL to Robos, o hollirii Kaliifa SAL, nanngaa ko gila ñande 7-3-2017 , o fuɗɗii jaɓɓaade arooɓe salminde ko ñande 13-03-2017, ndeen e jooni o jaɓɓiima toon yimɓe 206. Ko yowitii e […]

 • ƁUNNDU : NOKKUURE ƁOOYNDE YEJJITEEDE E ƁAMTAARE
  Posted in: Renndo

  So a naatii e diwaan Ɓunndu oo, hgila Koccaari haa Wuro Ceerno; ko heedi e kallu e ko heedaani e laawol, fof ko maale baasal e yejjiteede hollirta. Gure 18 e nder falnde nde Beele, Kiidira e Baal kawritii to Sincu Jaalingel ngam woytaade tamprere mumen e nguurndam. Ndiyam, Jeynge, laabi, Bunnndu ellee ko lowre […]

 • GUNNJUUR E NDER GAMMBI: NOKKU ƊO BATTANE SAYKU UMAR TAWATEE
  Posted in: Renndo

  Oo alarba 17 Me, Ceerno Basiiru e dental mum ina tawee to Halwaar ngam juurogol Sayku Umar. E nder ɗuum, Lewlewal holla on huunde e nokkuuji kaawis to Sayku rewnoo e nder Gammbi: GUNNJUUR. Gunnjuur; ooɗo noku tawateeɗo e nder leydi Gammbi, ko nokku ɗo Sayku Umar yillinoo ina ummii Madiina. Ko o jooɓnanooɗo yiiloyaade […]

 • ABUU DEMMBEL MBOOC: GANNDO WIRNIIMA
  Posted in: Renndo, Santé

  Abuu Demmbel Mbooc mbo Doondu jooɗinooɗo to Ndar hawrii e lajal e oo aljumaa 12 Me to Ndar ɗo o waɗi ko ɓuri heewde e nguurndam makko. Oo gorko ko sagata daraninooɗo leñol mum. Abuu Demmbel Mbooc jeyenoo ko e haralde janngoynoonde to Esipt. Ko toon o hawriti e Yero Dooro Jallo en. Ɓe ngolliima […]

 • NDEY WAASANAM: RENNDO COOLOOJI WAASII JAGGAL
  Posted in: Renndo

  O wiyetenoo ko Mammadu Abdullaay Waddu, kono innde makko coolooyaagal ko Ndey Waasanam. Omo jeyaa e ɓurɓe lollude e coolooji e oo yonta. O hawrii e lajal caggal paawngal. Ndey Waasanam jeyaa ko Siñcaan Juude. Hinnde coolooji waasii ɗoo goital e jagge mum. Teskaama kadi cooooyaagal woni tan ko e yahtirde caggal, sabu heddinoo ko […]