Renndo

 • ƁUNNDU : NOKKUURE ƁOOYNDE YEJJITEEDE E ƁAMTAARE
  Posted in: Renndo

  So a naatii e diwaan Ɓunndu oo, hgila Koccaari haa Wuro Ceerno; ko heedi e kallu e ko heedaani e laawol, fof ko maale baasal e yejjiteede hollirta. Gure 18 e nder falnde nde Beele, Kiidira e Baal kawritii to Sincu Jaalingel ngam woytaade tamprere mumen e nguurndam. Ndiyam, Jeynge, laabi, Bunnndu ellee ko lowre […]

 • GUNNJUUR E NDER GAMMBI: NOKKU ƊO BATTANE SAYKU UMAR TAWATEE
  Posted in: Renndo

  Oo alarba 17 Me, Ceerno Basiiru e dental mum ina tawee to Halwaar ngam juurogol Sayku Umar. E nder ɗuum, Lewlewal holla on huunde e nokkuuji kaawis to Sayku rewnoo e nder Gammbi: GUNNJUUR. Gunnjuur; ooɗo noku tawateeɗo e nder leydi Gammbi, ko nokku ɗo Sayku Umar yillinoo ina ummii Madiina. Ko o jooɓnanooɗo yiiloyaade […]

 • ABUU DEMMBEL MBOOC: GANNDO WIRNIIMA
  Posted in: Renndo, Santé

  Abuu Demmbel Mbooc mbo Doondu jooɗinooɗo to Ndar hawrii e lajal e oo aljumaa 12 Me to Ndar ɗo o waɗi ko ɓuri heewde e nguurndam makko. Oo gorko ko sagata daraninooɗo leñol mum. Abuu Demmbel Mbooc jeyenoo ko e haralde janngoynoonde to Esipt. Ko toon o hawriti e Yero Dooro Jallo en. Ɓe ngolliima […]

 • NDEY WAASANAM: RENNDO COOLOOJI WAASII JAGGAL
  Posted in: Renndo

  O wiyetenoo ko Mammadu Abdullaay Waddu, kono innde makko coolooyaagal ko Ndey Waasanam. Omo jeyaa e ɓurɓe lollude e coolooji e oo yonta. O hawrii e lajal caggal paawngal. Ndey Waasanam jeyaa ko Siñcaan Juude. Hinnde coolooji waasii ɗoo goital e jagge mum. Teskaama kadi cooooyaagal woni tan ko e yahtirde caggal, sabu heddinoo ko […]

 • MAARO DALLIŊ: AFRIK KO JINNDE TUUBAKOOƁE
  Posted in: Renndo

  Joli hikka ko haala maaro peewniraaka dalliŋaaji naatnaako e jehre leyɗeele Afrik hirnaange. E nder karalle kese ɗee holliraama heen karallaagal peewnugol maaro tawa ko dalliŋaaji mbaylaa haa wonta sewka. E ko haralleeɓe annduɓe humpitiiɓe kolliri, ɗuum waawaa wonde goonga e dow dalillaaji e yuurnito waɗaango. Hay so tawii noon maaro koo feewniraaka dalliŋaaji, ina […]

 • PETEROŊ E SENEGAAL: ƁUNNDU HESURU YIYTAAMA
  Posted in: Joljole, Renndo

  Galle dilloowob e njiilaw peteroŋ ina wiyee Kosmos energy hollitii e oo altine 08 Me 2017 jiytugol ɓunndu peteroŋ hesuru. Nduuɗoo ɓunndu yiytaa ko to Kayaar. Keewal ngal ina ɓetee e 15 miliyoŋ barigal. Peteroŋ oo tawatee ko e luggiɗeendi ndi 95 kiloomeeteer. So renndinaama maa won ɓulli jeegom ko Kosmos yiyti. Barile gadane ɗe […]