ABDUL ASIIS AL AMIIN: KALIIFA KESO OO JOOƊIIMA

Tuggi 15 mars 2017 ko Abdul Asiis Sih Al amiin woni gardiiɗo laawol Tijjaani ɗo e Senegaal.
Abdul Asiis Sih ina noddiree Al Amiin (woni koolaaɗo) walla Siñoor ngam seermdude mbo e Abdul Asiis Mawɗo. O yiyi aduna ko e hitaanee 1928 to Tiwaawoon. Baaba makko ko khaliifa Abaabakar Sih gadiiɗo wonde khaliifa Tijaaniya, neene makko ko Astu Kan wiyetee. Ko toon e Tiwaawoon o naati jaŋde e duɗal Aliyuun Gey. Ko baaba makko kaliifa Abaabakar Sih adii hollude hoolaare mum e korsa mum e makko. Oon korsa hesɗitinaama e ngardiigu Abdul Asiis Mawɗo nde rokki mbo konngol galle oo.Omo teskaa e wonde dentinoowo galle Alhajji Maalik SIh. Ko o booyɗo hollirde korsa makko e galle Seek Umar. Alaa ñalaande waɗnde toon tawa o daraaki heen. Ko kanko waɗti kaliifa jeegobiijo caggal Abaabakar Sih, Mansuur Sih, Abdul Asiis Sih, Mansuur borom daraji e Seek Tijjaani Sih.

About the author /


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *