BONGOL NDUNNGU MAATAM : HOOREEJO DIIWAAN OO ARDIIMA JONNDE PEEJE

Guwerneer mo Diiwaan Maatam Umaar Mammadu Balde jooɗodiima e remooɓe wonɓe e nder diiwaan o, kame ardiiɓe gollorɗe wonɓe e diiwaan o. Sabaabu ndeeɗoo jooɗnde ko ngam daɗɗude peeje no ŋakkere haaranduru no yaltiri diiwaan o. Sabu teskaama oo sahaa gonaaɗo colli mbonnii gese ɗe tee kala ilam suwaa tawo arde. Ɗiin kulhuli hooreejo leydi yamirii yo o jooɗdo e remooɓe ngam daɗɗude peeje. Caɗeele keewɗe kaalaama:
Ndunngu ngu moƴƴaani
Colli ñaamii gese haa takki
Waalo ilaani
Gese ilnaaɗe ɗe won e amenaasmaaji peewaani
Masiŋaaji gabatooɗi mbaawanaa leydi ndi, endi tiiɗi haa alaa ko foti.
Pooɗooji ndiyam ɗi moƴƴaani.
Ɓe kollitii hooreejo leydi ndi ina waɗti hakkille mum e fuuta sabu yananeede so ɗum haɓanaaka moƴƴataa. To bannge colli ɗi ina ɗaminaa maa Jaagorgal kalfinaangal ndema daro ngam wallondirde e DPV e kaɓagol colli ɗi, addude abiyoŋ walla elikopteer naata e yoga e nokkuuji ɗo colli ɗi ngoni. Yoga e kaɓirɗe ɗiin masiŋaaji mbeeɓaani heɓde e leydi he so ɗi paanii, dognooɓe ɓe keblaaka to pewnitgol ko ɗee geɗe ɓe pawi e yeeso guwernoor. O nanii o jaɓii maa peeje ndarne.
Afficher le message d’origine

Tagged with:     , ,

About the author /


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *