CEERNO AHMADU SIREE KAN MO NDULMAAJI : HOLI OO JIYAADO ALLAH

2003 haa 2017 woni duuɓi 14 ko ziyaara Ceerno Ahmadu Siree Kan ina mawninee. Holi oo jiyaaɗo Allah mo juulɓe mbelaa golle mum ceedtaa? Ceerno Ahmadu Siree Kan yiyi Aduna ko e hitaande 1806 to Ndulumaaji Demɓe e nder leydi Senegaal, diiwaan Maatam, falnde Maatam, renndo teeru Nabbaaji. Ko ɓiy Siree Ibraahiima Sammba Aali Yaaguuba Buubu Biraan Hammee Juulɗo Kan. Yummiraaɗo o ina wiyee Aadama Joob. E sahaa makko o yontidaama waawɓe alqur’aana ko wayno Ceerno Usmaan Fullaani, Ceerno Umaar Saalif Dem lollirɗo Ceernal Dem to Ndulumaaji Demɓe. Kaŋko Ceerno Ahmadu o janngii qur’aana o jannginii, o jannginii sariya. O adii wirdude ko qaadiriyaa, caggal ɗuum o jaggi Tijjaaniyaa e juuɗe Seek Mawluud Faal. Ziyaara yahrii no haanirta nih, banndiraaɓe ummiiɓe e nder leydi ndi, gure fuuta haa to wuro laamorgo dowla Senegaal kala to taaniraaɓe makko ngonnoo ngarii e keewal. Hitaande fof ina ɓeydoo. Kaŋko Ceerno Ahmadu Siree Kan o ruttii e joomiiko ko e hitaande 1906 oon sahaa ko 97 o ruttorii e joomiiko, ko Wenndiŋ o wira.

Bookar sek lewlewal MaatamCEERNO AHMADU SIREE KAN MO NDU

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com