Ceerno Muhammadu Saydu BAH : HOLI NDEE HOODERE SOOYNOTONOONDE KO YETTAAKI

Ceerno Siraaji Muhammadu Saydu BAH naatdi aduna ko e darorɗe niiwiire(teemedannde) hesere. Ko e 1900, suppitii to Cikkitte e nder Yirlaaɓe suppitii ndeeɗoo hoodere jamaanu. Baaba makko wiyetee ko ceerno Saydu Alfaa Bah jeyaaɗo to neere e nder Booseya. Neene makko Hawli Mammadu kañum ko Girlaajo Allah yiɗi.
Nde baaba makko yahata to ganngel Sule to Seek Muusaa Kamara nawri mo tawa omo yahra e duuɓi les. Hakkunde makko e ceerno Saydu Alfaa BAH ko enɗam woni ɗoon; Sabu Seek Muusaa kamara ina mooftunoo Sokna hawwaa mammadu jiyduɗo e neene mum ceerno Muhammadu Saydu Bah yumma e baaba.
Ko toon e ganngel Sule ceerno waɗi jaŋde mum adannde hakkunde Ŋuraana e Sariya haa nde o dañi duuɓi 18 e 1918. O janngi ɗoon nawhu, luqatul aarabiya e Mudhumabiyyu.ko e ndeen hitaande baaba makko hawri e lajal, o yalti gadanol ɗanngal ganndal. Ngaal ɗanngal nawi mo ko ngijilon e duɗal ceerno ceerno Yero Baal. o woni ɗoon ko feccere hitaande ceerno yero baal ruttii e joomum; hade ndeen o woniinoɓadtiiɗo ceernaajo oo haa o woni junngoum ñaamo. E diisnondiral hakkunde sanɗaaji ɓe nanondiri yahde jokkoyde jaŋde to Ciloñ e duɗal ceerno Hammee baaba Talla.Ceerno hammee bismiiɓe ɗoon e dow sarɗiiji jaŋde ɗi lelnunoo.
E 1919, o heɓtinii ɗoo almuudo keeriiɗo mo o ɓadtinnoo hoore makko. Ko e oon o nanngi laawol tijjaani ko ceerno hammee kadi yamiri mo dokkugol laawol ngol; hoolaare hakkunde maɓɓe addanii ceerno Hammee Baaba Talla ɓamde kala geɗe galle waɗti e junngo makko. Hay butik mo ceerno Tijjaan Woon udditnoo ɗoon ngam wallitde e dewgol laawol jaŋde, ko kaŋko ceerno Muhammadu Saydu halfinaa ɗum, o tottaa kadi gese. Ko ɗoon o joofni e ganndal ngal Fuuta aadorinoo janngude.
Nde o ummii Ciloñ o ruttii Ngijilon o woni ɗoon dumunna; o ummii ɗoon ko feewde Hore Foonde o waɗi ɗoon duuɓi ɗiɗi. O ummii ɗoon o waynoyii ceerno hammee Baaba Talla ngam yahde to mawniiko ina woyee ceerno Umar Tuure to Kolda. Ko e 1927 o ummii Hoore Foonde o feewi Koldaa, o rewi Njaareem; O tawii ɗoon Alhajji Aamadu Hammaat e biyeteeɗo Ceerno Ɗaahiiru ɓe mbaɗdi laawol. Ɓe ndewi gammbi, ɓe peewi Koldaa; Ko toon galle ceerno Umar Tuure o hawriti e Ceerno Ahmadu Baro. ɓe ngondii ɗoon bakɗe 11.
Ɓe njiytondiri ko e jawahiral ma’aani.
Aynaani aynaani
Lam yaktuba humaa qalamun
Fi kulli aynin minal aynaani nuunaani
Nuunaani nuunaani
Lam yaktubahumaa humaa qalamun
Fi kulli nunin min nuunaani aynaani.

Ko ɗoon o hesɗitini wirdu. ɓe ceerti ɗoon, oon yooɓni mo yoo yah Madiina Alhajji ko toon geɗal Allah resani mo ngam gasata. Ceerno baro feewti Kuduwar. Hade makko yahde madiina Alhajji, ceerno Aali Caam tawi mo ɗoon e galle ceerno Umar Tuure ; oon joginoo o ɓiyiiko. Ceerno Aali Caam holliti mo wonii duuɓi jeeɗiɗi ko ina fadi mo etee ina anndi mo e mbirniindi sabu innirii mo ɓiɗɗo.
Ɓe ummodii ɗoon ɓe njahdi daakaaa Soɓɓulnde e 1927, kaŋko ko toon o adii yiyde dental ngal. Caggal ɗuum o yahi madiina Alhajji salminoyde ceerno Aali Caam ; ko ndeen o humpitii nguurndam Alliyaŋkeejam o suɓii hootde o waynoyoo so o woppitaama, o ara o wonda e Ceerno. O hooti Fuuta ; O woni Hoore Foonde lebbi 8 o heɓaanii yamiroore Ceerno Hammee. Ko e 1928 o woppitaa.
E laawol makko, o rewii Sillaa, o rewi gannel, o naati diiwaan Ɓunndu oo. Nde o ari Tammba, kaŋko e wondiiɓe makko ɓe peccii e pelle ɗiɗi : ɓee heen ndewioyi Hamdallaahi, kaŋko o reftoyi Koldaa to galle Umar Tuure. Hade makko Ruttaade madiina Alhajji, o winndi ceernaajo oo ɓataake hollirde wonde o artii, o gerani ko Allah e Nulaaɗo mum e Seek Tijjaani, o ferani o kañum.
Ceernaajo oo jaabtii mo, bismaaki mo e nokku oo, ono bismii mo ko e ɓernde mum e nder mum. ; nde o yettii toon Alhajji Aaali rentuni dental mum holliti dental ngal holi kaŋkohalfini mo dental ngal e ɓesngu mum. Oon kalifa Allah wiyaama o hesɗitinii ɗum e lelnde makko wattindiinde ko adii nde omo nootoyoo Joomiiko 5haaraan 1935. Balɗe 40 caggal birnugol makko, Ceerno feewti Koldaa, felliti siiñtude.
Cosgol Madiina Gunaas
Nde ceerno Muhammadu Saydu Bah ummii Koldaa ari ko nokku biyeteeɗo Bantaŋ, o waali ɗoon. O feewi patooto, o tawi ɗoon keyniiko gooto. O ummii ɗoon o ari Ñaamanaani, o feewi Hamdallaahi. Bismii mo ɗoon ko biyeteeɗo Yero Jeynaba, o oon kadi walliti sabu wonnoode ɗum gardiiɗo Kantoŋ.
Eɓe njiiloo nokku jonɗo mo ; Ko baañoowo gooto ina wiyee Sammba Baalnde holli mo nokku ina wiyee Gunaasyel. Ɓe njahi to mawɗo wuro ngoo ina wiyee ceerno Kummba Banaaro, oon bismii ɓe ɗoon. Ko Alarba nayi lewru taaske 1936, na hawri e lewru feeburyee, o yiyi nokku oo o yonaa ɗum. Ñande ɓe njiytata ndee nokku oo, ko ɓe njeeɗio ɓe ngonnoo : Bookar Muusaa Siisoko, Abdullaay Sisoko, Sammba Balnde baañoowo oo, Alfaa Iisaaqa Ñaŋ, Umar Maaña Balnde, Aliw Sare Yero Jamanka e Ahmadu Wana Balnde. Ko ɓee ɗoo o adii juuldude ɗoon takkusaan. O nelani almudɓe makko ɓee. 117 galle, 1200 neɗɗo, ɓesnguuji 12, jiyduɓe leñol fof ndenndi leegal. Madiina Gunaas hoɗii.
Ko 1941 ngooroodi Ujmaa madiina diidaa ; Aan wonnoo ko ɓakkere e huɗo e leɗɗe haa 1955. Jumaa mawka hannde kaa aafaa ko 23 Samwiyee 1970. Ko jiidaani e madiina Gunaas ceerno Muhammadu Saydu Bah sosii gure 65 Lislaam, heen 51 ko e Senegaal 14 keddiiɗe ɗee ko hakkunde Muritani, Gine, Maali, Gammbi e Gne Bisaawo.
Ɗanle makko diine
1944 ko to Gammbi o yahnoo njillu Lislaam ngadiingu
1945 o yahi to Bajar e nder Gine Bisaawo
1946 o yahi to Pakkaañi
1946 o ruttii Fuuta ɗanngal juutngal hake lebbi tati rewo e woro hakkunde Cikkitte e Gannegl
1948 o ruttii madiina Alhajji gadanol caggal ciiñcugol makko Gunaas, omo yahdi e ceer,o Ahmadu Baro.
hajjoyii laabi tati : 1941-1955 e 1973.
Ko nih Ceerno Muhammadu Saydu Bah wuurdunoo e aduna oo haa 10 Juin 1980 o hawri e lajal to Bopp.

Tagged with:    

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com