BAYLUGOL SARƊIIJI MURITANI: ABDUL ASIIS NDAARTII MOSOL GOƊNGOL

Caggal nde Suudu Senaa Muritani salii ɓenninde waylowaylo mo laamu Muritani yiɗnoo oo… hooreejo leydi ndii holliti fellitii waɗde ɗum naamndal feewde e ɓiɓɓe lnaamnal. Ngaal naamnal so ɓesngu Muritani fellitii yahdude heen, maa addan mo waawde waylude bakko leydi ndii… araaraay moo… liɓde suudu senaa nduu…. Ko hanki o habri ɗum e kuccondirao ngal o waɗdi e jaayndeyaŋkooɓe. O hollitii yiɗnoode mbo rewde to suudu sarɗiiji e to senaa, ko yiɗnoode hoybinde geɗe ɗee tan, kono laawol ina rokki mbo waɗde naamndal Eey-Alaa feewde e ɓesngu leydi ndii. Oo waylowaylo so laatiima warata ko kuule dowrowe 1991.
Suudu depiteeji nduu yawtiniino miijo ngoo 121 e dow 147 depitee, kono senaa oo kam jaɓaano helde leggal ngal jooɗii e dow mum.

Tagged with:     , ,

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com