IBA DEER CAAM :  » SULEYMAANI BAAL INA FOTI JANNGINEEDE E EKKOLAAJI SENEGAAL »

Porofesoor Iba Deer Caam na yahdie yo golle Seek SileymaanI Baal njaŋngine e duɗe Senegaal E ciimtol ngol keɓ-ɗen e jaaynde APS,Porofesoor (Ceerno) Iba Deer Caam,jaŋnginoowo dowrowo ko faati e taarik to duɗal Seek Anta Joop holliri e yiyannde mum yo sukaaɓe leydi Senegaal kaalane, kadi njaŋnginee golle e golwole Seek Sileymaani Baal;“tiitoonde e nder aduna”
E kawtal maŋngal baɗngol aset O4 yarkomaa oo,, Porofesoor (Ceerno) Iba Deer Caam,jaŋnginoowo dowrowo ko faati e taarik to duɗal Seek Anta Joop, kadi gonnooɗo jaagorgal leydi Senegaal kal#nanooɗo jaŋde artii e ko feewti e golwole Seek Sileymaani Baal. “Nguurndam Ceerno Sileymaani Baal na heewi faayiida. Nguurndam makko kala ko jaŋde, ko nafoore e ganndal ɓolal. Golwole e nguurndam Ceerno Sileymaani Baal na foti yuurniteede, jaŋnginee e nder duɗe
(ekolaaji) e nder leydi Senegaal”, ɗum oɓeydi heen. Ceerno Caam e titoonde ko fewie “fulñito fuuta e hitaande 1776 e njaŋngiinmum, kam e mbaadi almamaagal e nderFuuta hollirii yiyande mawnde e njuɓɓudifeewndi e ngurndam Baal e wondiiɓe mum. E wide makko Ceerno Sileymaani Baal kofeewɗo, joom yiyannde mawnde; ko kaŋko niaddi addude kuccam kesam e dawrugol ender A#rik baŋnge worgo. E koo ɓeydi heen, Ceerno Sileymaani Baal,ko neɗɗo mawɗo, ganndo. “ Ko kaŋko adiiittude njiyaangu hade Orop yurnitaade ɗum.Baal addii waylo-waylo e ngonka aade ecoccondiral dawrugol e nder Fuuta e diwaanrewo Senegaal”Sibu e koŋngol Porofesoor Caam, golwoleCeerno Sileymaani Baal adi fulñito to leydiFarayse (1789) e tipondiral doosɗe e kuuledowdowire to Suudu Sarɗeeji e sariijifarayse. “Baal addi waylo waylo,demokarasii, potal e jojjaande aade edawrugol; nuunɗal, peewal e nder golle.”Ko noon kadi Seneraal Usmaan Kan horeejofedde Ceerno Sileymaani Baal holliri “ golle egolwole Ceerno Sileymaani Baal nganndaaka
no feewi. Haŋki maɓɓe e golle maɓɓe napoti ruttaneede, jaŋnginee yonta hannde oo,waasa maggude… »Mujiiba ndeeɗo yewtere « gooɓe jiile » kongam siftinde anndunooɓe, hollirde adunaoo won yimɓe, won njambareeɓe kadiannduɓe waaɓe no Ceerno Sileymaan Baal ewondiiɓe mum ; ndarinoo e dow ganndal enjambaraagol ngam yooltude majjere ehumam binnaangu e nder reedu Fuuta e aduna hee kala. « Leyɗeele A#rik kala na poti tuuŋnaade enjaŋngiin, golle e balle Ceerno SileymaanBaal, peewal, nuunɗal e yiyaande toownde ko faati e dawrugol ; ko faati e ginol golle. »Noon na moƴƴi mawɓe e annduɓe men :Ceerno Sileymaan Baal, Al Hajji Umaar Taal,Ceerno Hammee Baaba Talla, ekn, mbittee,jaŋnginee.
Usmaan Makka LIH

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com