DIINE : CEERNO BASIIRU JAALOYII TUUBAA

NJILLU CEERNO BASSIRU MUNTAGA TAAL TO WURO TUUBA
KALLIF MO SAYKU UMAAR YEHII TUUBAA DUWANAADE DUTTAGOL SEEK SIIDI MAKTAR MBAKKE

Ngam timminde aadi, waɗde jokkere enɗam hakkunde galle Sayku Umaar e galle Seek Ahmadu bammba Mbakke, Ceerno Basiiru Muntaga Dahaa Taal, yehii wuro Tuuba duwaaw.
E wondude e sete mawɗo Ceerno Basiiru Muntagaa Dahaa Taal yehii haŋki wuro Tuuba duwaade duttagal Seek Siidi Muktaar Mbakke gonnooɗo kalifee muritaaɓe e Seek Ahmadu Bammba.
No Ceerno Madanni Muntagaa Tall, Ceerno Basiiru hollirii galleeji ɗii ko gooti. “Ko Seenegal waasi, ko juulɓe tan mbaasi e duttagol ooɗo gorko juulɗo, jokkoowo enɗam. Eɗen nduwanoo ɓesngu Ahmadu Bammba kala e ndenndaangal juulɓe to ngoni e nder aduna hee kala”, koŋngol Ceerno Basiiru Taal.
Jaɓi duwaaw oo ko Seek Muntahaa Basiiru Mbakke lomtiiɗo e jappeere Seek Ahmadu Bammba hee.

Sunaare Mawnde e nder leydi Senegaal
Seek Siidi Maktaar Mbakke, gonnooɗo kaliife muriteeɓe ruttiima e joomum e ooɗo talaata jamma jeenay lewru sanwiyee to wuro Tuuba.

Ceerno, Siidi Muktaar Mbakke ɓurɗo lolirde e innde Seek Mati Leey hoɗii aduna ko e hitaande 1924 to Mbakke Kajoor, ɗoon ɗo Seriñ Baara reewnoo suraade ngam rewde Allah.
Ooɗo Kalife heɓii heblo toowngo wondude e ganndam maŋngal kadi e yaŋkinaare hhewnde. Haɗaani ko neɗɗo njitnooɗo kala ko kaadi e ndema, ngaynaaka walla boom jaŋngingol ɓure Allah e kuccm Seek Ahmadu Bammba.
Alaa e makko yaŋkinaade, ɗum waɗi nii hay gooto anndaanomo so wonaa nde o filaa Kaliif mo Seriñ Baara Mbakke baami makko.

Mbiyen kalifaagal makko fuɗɗii ko 22 lewru Mee e hitaande 1990. O lomtii ko mawniiko Seriñ Abdul Asiis Baara Mbakke, oon ngonnooɗo kaliif mo Seriñ Moodu Baara Mbakke tuggi hitaande 1936 haa e1952.

So taawii en ngartii huunde e golle ooɗo kallif jaaɗo. O mahii jumaaji, jamaaji, udditii duɗe e nder wuro Tuuba e ko tarii ɗum. Kadi o nawii heewɓe hijjoore Makka. Ko kanko ɓeydi sorooji ɗiɗi e jumaaa Tuuba ; jooni koɗi jeeiɗi ngam ñeemtinde Jumaa mo Madiina. « ko jooɗiiko ɓe o nawi juroyaade Makka wotɗaani yimbe ujunere. »
Kaŋko Seek Siidi Muktaar noon ko duuɓi jeeɗiɗi (7) e lebbi jeeɗiɗi (7) o waɗi e kalifaagal galle Seek Ahmadu Bammba e ardaade almuɓɓe muritaaɓe.

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com