GANNDE KESE : DACCUKI E MBAADIIJI MUM

Ko lefol koddirangol e ndoogu, lommbungol lappol Ngaawe wanngotoo Njaana, njaajeendi
ngool lefol diwaani 18 degere, ko e hakkunde maggol Ngaawe yahta.
Lewru ne e denndaangal ɗaŋe dewɗe e naange ko e maggol njahata.
Ɗatewol ngol feccaa ko pece sappo e ɗiɗe, heen feccere kala lommbi ɗatal.
Ɗatal ko dental koode ɓadondirɗe haa ngannomini natal neɗɗo, kullel walla huunde woɗnde, ngaal natal teskaa innaa, ɗeen inɗe ngoni yoga e renndooji kuutortoo, renndo foo kadi waasataa ko heerorii e inɗe ɗate, sabu koode fulɓe mbiyata junngo ñiiwa ɗe wonaa noon renndooji goɗɗi njiyri ɗe, won heen njiyi e majje ko mbaadi bukkeldi mawndi ( Grand Ourse), ɗuum noon wadde fawii tan ko e neesu renndo e finaa taawaa mum.
Inɗe dokkaaɗe ɗeen ɗate baɗɗe koode laaɓtuɗe teskinɗe, wallitii e anndude koode ɗe, wertaango ndoogu tonngaa e defte, no ɗe lelorii e ndoogu ni siifaa, heen hoodere fo anndaa ɗo tawetee, sahaa nde arata : ndunngu, ceeɗu demminaare walla dabbunde.
Haa jooni ngam hoybinan’de yimɓe teskaade koode, ndoogu fecca ko pece ɗiɗe mawɗe, laalagal rewo e laalagal ɓaleeri (worgo), diidol ceerndugol ɗeen laalaaɗe woni peccol.
Ko ni ɗate ɗee lelorii e lefol he:
Rufi-aawdi, Liingu, Ngayri, Wuune, Pune, Caŋu, Mbaroodi, Waalo, Daaɓtirgal, Yahre, Mbaangu, Mbare.
So Naange naatii walla jippiima e ɗatal ina wona heen ko ina abboo e lewru hade magge yaltude ngal, nge yaaɓana goɗngal.
Lewru e ɗaŋe ne ina njola e ɗate he, ɓooygol majje fawii ko njaaweendi jahgol majje e ndoogu.
HAMMADI JAH

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com