HUDALLAAY E NDER FERLO : AYAAWO E SEEDANTAAGAL

To wuro men Hudallaahi jaayiiya mawɗo waɗii fotde yimɓe 5 caŋkiima e galle gooto e ƴiiwoonde yawtunde ɗo nde mawɗo debbo gooto ina wiyee Sira Barka kam e taaniraaɓe makko ɗiɗo sukaaɓe heen gooto heɓii duuɓi 13. Njoyaɓo o ko galle goɗɗo ko suka tokooso ɓiy biyeteeɗo Ibnu oon ɓiɗɗo o inniri Jalaaludiin Bah. Kamɓe 4 saŋkodiiɓe e galle gooto ɓe wonaa kamɓe tan ngonnoo e huɓeere yannde ndee ko huɓeere ɓakkere. Hudallaahi ko wuro wooto e gure ferlo anndiraango, hannde oo waɗaango komin e nder diiwaan Maatam

About the author /


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *