JAAYNDEEJI SENEGAAL ALKAMIISA 18 ME 2017

Jaayndeeji Senegaal e oo alkamiisa ngartii e pellital Aysata Taal Sal yahrude arsuka mum e woote garooje. Yanti heen ko konngol hooreejo SUudu sardiiji Senehgaal jimoowo Makki SAL yelaa. Tarani en jaayndeeji Senegaal alkamiisa 18 Me 2017 ko Faatimata Jallo mo Teccaal.

Tagged with:    

About the author /


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *