JUUMRE IDIRIISA SEK : CEERNO BARKATU BAAL (Ayaawo)

Haala Idiriisa Sek haalnoo ko feewti e Makka ina jokki addude jaabawuui. O wiynoo ko ina gasa tawa wonaa toon foti hajjoyeede, sabu Allah haalaani Makka e Quraana, kono haali ko Bakka. Caggal Siidi Lamin , ko heewi jaabiima heen. Ceerno Barkatu Baal ina wiya yoo Idi rutto e Joomum tuuba.

About the author /


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BATU GOODAL