BALLITAL : MAROK YALINII TAGOORE AADEE NDE 300 UJUNERE HITAANDE

To leydi Marok kedde ƴiye yimɓe ina ubbitaa toon, ko ɓeen maayi faade hannde waɗii duuɓi 300 000.
Ɗum ɓeydiima teeŋtin’de won’de iwdi aadee ko duunde Afrik, caggal ɗuum ɓe carii ɓee caakii e duuɗe keddiiɗe ɗe, Orop, Asi, Ostrali e Amerik.
Ɗo kedde ƴiye njiytaa ɗo ko nokku kecciɗɗo wonnoo sahaa mbo ɓeen nguuri ɗoon nde, kadi ina sikkaa tawi yimɓe kawridinii duunde yummaare Afrik.
Koye ɓeen yimɓe ko juutamaayeeje koƴƴuli ceeɓɗi, jeese maɓɓe e ñiiƴe ɗe kam ina nanndi e ɗe men jooni.
HAMMADI SAMMBA JAH

About the author /


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *