NGOƳAAJI WUROSOOGINAAƁE JANNGOOƁE : SUKAAƁE TELLIIMA E BOLI NGAM WOYTAADE

Sukaaɓe Wurosoogi janngooɓe Dakaar telliima e mbeddaaji ngam wullitaade caɗeele ngonkaaji mumen ɗuum waɗi ko hannde 1 10 2018 .
Ɓe ngarii haa ɗo Meeri , ɓe kaɓɓii tekke boɗeeje kame nate binndaaɗe ngoƳaaji maɓɓe . Ɓe kollitii meer o ina fotnoo tottude ɓe 3.000.000 e ngalu leydi ngam yoɓde koɗorle maɓɓe Dakaar kono meer tottiri tan ko 900.000 heddii 2.100.000 ngam hollitde oo sahaa ko e caɗeele mawɗe ɓe ngoni so tawii ɓe keɓaani caɗeele ina mbaawi ɓeydaade . Kaŋko Sileymaani Caam direktoor kabinee meer o o hollitii maa ndeen saɗeende iw haa laaɓa , kono yo ɓe paam ko ɗuum huunde nde doolnaaka to bannge meeri ko miijo ngo ɓe etinoo waɗande sukaaɓe janngooɓe gila 2014 haa ooɗoo sahaa ,kono won mogginiiɓe caggal sukaaɓe ɓe ina mbuta meer o kono ɗuum haɗataa maa ɓe njooltu hujjaaji maɓɓe so Allah jaɓii.

Bookar Sek Lewlewal Maatam

About the author /