PEEWNUGOL LAAWOL HAKKUNDE MAAJE : GILA BUUBEE HAA HALWAAR ALAA KO YIYAA TAWA

Njoorto mawɗo joganooɗo e garaangal Hooreejo leydi Senegaal hakkunde maaje, ina jokki heddaade e njoorto. Sabu tuggi ɓuuɓee to golle ɗee potata fuɗɗoraade haa Halwaar alaa maande nde ina hollira jooni golle ɗee puɗɗoo.Wonaa masin, wonaa joowre kaaye.. Ndeen ne dey ndunngu nguu ɓooyataa naata etee so naatii alaa ko waawi golleede toon. Wiyaama to bannge hakkunde maaje too, won kaɓirɗe puɗɗii arde toon, kono wonaa to naatirde too kam.
Ko hono noon laawol hakkunde Njum e Bakkel. Toon ne kadi, tuggi Wuro Malee haa Wuro Soogi to ndew-ɗen, alaa tawa ko feeñi toon. So ta&wii hooreejo leydi ndi yahnoo ko udditoyde golle wonaa fawoyde haayre adannde (sabu fawanooma e sahaa Abdul Mbay) golle potii seertude e haala.

Tagged with:     , ,

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com