WEENDU BOOSEYA : DAAWUDU JAH REFTII TO REWNOO

Daawuuda Jah gardiiɗo BBY e falnde kanel o waɗii mitiŋ mawɗo ɗo weendu booseyaaɓe ɗo ngam ruttude teddungal elektooruuji falnde kanel caggal nde cuɓiimo e suɓngooji depiteeji ɓennuɗi ɗi, o noddii hoɗɓe e 12 komin gonɗi e falnde kanel ngam ruttudeɓe teddungal ɓe nootimaamamo e keewal o hollirii noon haŋkadi ko golle keddi haala gasi golle payaaɗe ɗe ko gila e jooni ummaade ngam heblanaade suɓngooji hooreejo leydi 2019, Golle ɗe na njaadi e tottirgol njeenaaje elewaaji ɓurɓe welde hakkille
E nder njillu makko e falnde kanel e komin mo horkoƴeree ndr heen wuro ƴella ɗaɓɓiriinomo yoo wallu ɗumen e ammbilaas oon ndeen ñawannde selli sabu nawanii ɗumen ammbilaas, ɓeenne kollirii weltaare mumen e ngaal baɗal,
To wuro Padalal kañumenne ko ɗuum wonnoo caɗeele mumen caggal nde ammbilaas mumen moo addannooɗumen sumi jooni kadi o addanii ɗumen ammbilaas goɗɗo,
Kono e wiide Daawuuda Jah,ko goonga ko cellal woni afo ngalu kono kadi alaa e sago daranee jul-yul tondiral gure ɗe laabi ndañee ɗo rewa ɗum noon fuɗɗaama o hollirii laawol raŋ-raŋ ummiiɗo weendu booseyaaɓe faade ƴelle,padalal,horndolde,haa ganngel sule ko heddii hen koo nattii heewde, e wiide makko caggal nde ɗum fof dañaa alaa e sago golle ndañee hannde ko ɓuri wonde haaju makko ɓurɗo mawnude ko wallondirde e ɓesngu falnde kanel no ndañiri ngalu ngam waawde yuɓɓinde eɓɓooje mumen,

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com