Blog

 • ÑIFGOL NAANGE : NGE NATTAT WOODDE DO E … (GANNDO)
  Posted in: Kesum

  ol Naange. Kala ko jogii fuɗɗoode jogoto woortoode, kala ko jibinaa meeɗat nde maayi, Njaana walla Naange e seto mayre daɗataa ndeen fodoore, ɗo e duuɓi milyaaruuji 5 haa 7 naange koko nattata, rooyta ñifa. Annduɓe koode e ngonka majje ina nganndi won’de eɗe njogii no ɗe puɗɗortoo haa ɗe mboya, ɗe mbewa, ɗe mbaɗa […]

 • KAWTAL SENEGAAL FUKUBAL : HOOREJO OO YILLIIMA MAATAM
  Posted in: Coftal

  Njillu Ogisteŋ Senngoor to Diiwaan, hono kaŋko woni hooreejo Federasiyoŋ futbal e nder leydi Senegaal. Sabaabu ooɗoo njillu ko mbela waawde yeewtitde e ɓesnguuji diiwaan oo mbela o waawa jooɗtaade e ngardiigu Kawtal Senegaal fukubal. Eɗen nganndi ko ñalnde 12 Ut 2017 woni suɓngo ngo. Ndee jooɗnde jooɗaama to Otel Hayoo. Denndaangal hooreeɓe kolobaaji fotde […]

 • MANAANGO : HOL KO SOOMII E OO MUSIIBA? (GANNDO)
  Posted in: Kesum

  Manaango ko huunde heewnde arde saanga ndunngu, so ƴiiwoonde toɓii heewi yahdude ko maje e digaali, ko heen manaango soomotoo, ko bonnata ina heewi, sabu kala ɗo yani ina battina ɗoon, suma ladde walla yooɓoo piɗtaali. Ko woni manaango ? Manaango ko dimtagol yiite (électricité) wonnge e duule faade leydi, so henndu ɓuundu hawrii e […]

 • CUYGOL E KAWGEL BAK 2017 : MAA WOOD HEEN KO WAƊTAA
  Posted in: Joljole

  Bak hikka oo ina jeyaa e kawgelaaji ɓurɗi heewde caɗeele. Caggal nde tuumaa nguyka waɗi e kawgel filoosofii, jooni ko kawgel ɗemngal farayse kam e Daartol waɗi ko suyi. Eleweeɓe heewɓe keɓii kawgel ngel gila fummitaaka,ɓe neldindiri ɗum e telefoŋaaji maɓɓe. Baabu Jakam kalfinaaɗo juɓɓingol kawgel ngel hollitii, dum koko ɓamtatee ñande 10 morso. O […]

 • TUUGNORGAL CELLAL : DIIWAAN MAATAM DARNII CATAL MUM
  Posted in: Joljole

  Jaɓɓal ngam jooɗɗinde tuugnorgal to bannge cellal to senngo heeriingo e nder leydi men Senegaal darnaama e Maatam.. Ngoon miijo tammbii ɗum ko jaagorgal kalfinaangal to cellal e nder leydi Senegaal e ballondiral Usaid e Baŋke monnjaal. Ngam teeŋtinde batu kuuɓtodinngu ASPS lewru sanwiyee 2016 ngam waawde humpitde terɗe jeyaaɗe e ngaal gollorgal ngam sellinde […]