Blog

 • BOYINAAJI : ÑALAWMA HARE BADRI MAWNINAAMA TOON
  Posted in: Renndo

  So wiyaama Boynaaji heewɓe miijooji mumen ngartat e oo gorko diineyaŋke, sunniyaŋke, jiyaaɗo gooto e calɗi laawol Seeknaa Ahmadaa Tijjaani R T A, hono Ceerno Ahmadu Alfaa Ñaŋ lollirɗo Ceerno Boynaaji. Boynaaji ko wooto e gure fuuta wonngo e nder diiwaan Maatam, falnde Maatam renndo teeru mo Nabbaaji Siwol.Hitaande fof ñalawma Badri ina mawninee toon. […]

 • MAATAM TOBII : KO NDUNNGU NAATI WALLA?
  Posted in: Joljole

  Jamma Alet 11 lewru suyeŋ 2017 ƴiiwoonde heewnde ndiyam jippiima e MAATAM kam e gure taariiɗe. Eɗen mbaawi wiyde e ɓeydude wiyde Allah ko njurumdeero. sabu gila nde koorka wiyi go’o fayde e ñalawma hannde ko e guleeki hooraa, kamɓe annduɓe weeyo ngo ɓe kabrata e ɓeto nguleeki ko 41,42,43,44,haa 45 degeree ɗuum fof dey […]

 • JEEWTE KOORKA : NASRUL MUMINIIN WADII NO WOOWNOO
  Posted in: Renndo

  Daawal sappo e ɗiɗiɓiiwal jeewte diine ngal Fedde Nasrul Muuminiima waɗii ñalnde 15 koorka, to Wurosoogi.Fedde Nasrul Muuminiima ko fedde Jokkere nde 315 tergal, jiƴɗuɓe ndennndi miijo wooto e jokkondirde enɗameeje. Ndeeɗoo fedde sosaa ko hitaande 2004,to wurosoogi. Faandaare fedde nde ko ballondiral e kala goƴaaji ɗi gooto kala wondata. kala dañɓe haajuuji ko wayi […]

 • DOGGI SUƁOTOOƁE : IDI GAY HAAYTII JEYEEDE HEEN
  Posted in: Dawrugol

  Omo fadanoo e nder dogfol Aar Senegaal, kono jaayndeyeanke oo haaytii jwywede w ngemmbatooɓe w suɓngo depitewji ɗii. Waɗi noon ko o qonnoo ko e doggol Ibraahiima Fay diiwtangol ngol. E ko njokkondir ɗen e makko p hollitii ko gardiiɗo dogfol nfol doti haalde sabu kqnko o waɗaani politik, ko añnoode sooynude jikke mo oon […]

 • BALLITAL : MAROK YALINII TAGOORE AADEE NDE 300 UJUNERE HITAANDE
  Posted in: Kesum

  To leydi Marok kedde ƴiye yimɓe ina ubbitaa toon, ko ɓeen maayi faade hannde waɗii duuɓi 300 000. Ɗum ɓeydiima teeŋtin’de won’de iwdi aadee ko duunde Afrik, caggal ɗuum ɓe carii ɓee caakii e duuɗe keddiiɗe ɗe, Orop, Asi, Ostrali e Amerik. Ɗo kedde ƴiye njiytaa ɗo ko nokku kecciɗɗo wonnoo sahaa mbo ɓeen nguuri […]

 • DIIWAAN MAATAM : DUWAAN EN PAWII JUNNGO E NGALU KEEWNGU
  Posted in: Joljole

  Duwaañ mo diiwaan Maatam fawii junngo e forot mo njaru mum tolniima e 15 miliyon 767 ujunere 500 e kaalis seefaa. Caggal nde ɓe mbaɗi golle maɓɓe e kikiide 08 06 2017 to ñiiɓirde maɓɓe to ɓe kollitii geɗe keewɗe peewtuɗe e forot jaggaaɗo e nder diiwaan Maatam nde wonnoo ko diiwaan keerondiraaɗo. Ina tawee […]