Blog

 • KARALLE KESE : JAAGORGAL POSTOOJI UMMIIMA WALLITDE YONTANNDE NDEE
  Posted in: Kesum

  Beti loor, kalfinaaɗo kala ko feewti e dewol e sukaaɓe e nder jaagorgal kalfinaangal postoji o waɗii kuccondiral e jaayndiyankooɓe ko faati ñalawma teddiniraaɗo rewɓe e sukaaɓe gollooɓe kala ko faati e karallaagal kesal. Hikka waɗi duuɓi jeegom (6) ko ooɗoo ñalawma na yuɓɓinee. Dille ɗee mbaɗata ko ñalawma 27-04-2017, dille ɗee puɗɗii, tawi tiitoonde […]

 • DEPITEEJI CAGGAL LEYDI: POOƊEE NDUUREE JOGORƊO FUSDE APR
  Posted in: Dawrugol

  Caggal nde tabiti cuɓogol sarɗiyaŋkooɓe 15 senegaalnaaɓe wuurɓe caggal leydi, caɗeele ɗee puɗɗiima e ypga e leyɗeele. Nokku heen fof haandinɓe heen koye mumen ɓee in keewi etee dum jogori jibinde ko pusfu lannda Apr. Oon pooɗee mduuree ina yeskini e ypga e leyɗeele ko wayi mo Farayse… konngo… Gaboŋ… Nokku heen fof ƴamooɓe lefol […]

 • 21 DEBBO JOOLIIƊO : LAANA KAA HATTANAANI KO JOLNOO HEEN KOO
  Posted in: Joljole

  Caggal bojji e sunaare, heddii ko ruttaade e binndanɗe potɗe ɓameede e juwgol laana hanki to Bitenti. Laana kaa foti nawde ko hakkunde yimɓe noogaas e njoyo haa capanɗe tati aadee. Ina jolnoo e makka Capanɗe jeeɗiɗi e goo fittaandu e kabaaru jaayndeeji. Tawa kadi jiidaani e ko rewɓe faggoynooɓe ɓee ngartiri koo. Hay so […]

 • HIISIWAL TOOWNGAL : WINNDANNDE MUHAMMADU FAADEL SIH
  Posted in: Defte

  Hannde ganndal biyateengal hiisiwal ina tawee e kala fannuuji nguurndam. E ngal wiɗtee, e ngal wiɗtiree. Woni ɗamaawu aadee en ko heɓindaade fiyakuuji tago ngoo, anndude-ɗi ngam huutoraade-ɗi, eeltude-ɗi, tiimde-ɗi e marde-ɗi. So ronkaama kam, dañde no reentorii-ɗe. Kono kadi ko ƴellitde geɗe beeɓtinirɗe nguurndam e kala fannu, ñawndirɗe caɗeele guurɗo hawrata. E nder heen […]

 • ÑALAWMAAJI DEFTE : HIKKA KO GINE YONTAA
  Posted in: Defte

  Ko ñalawma 23 awril Inesko taƴi ngam mawninde deftere. Hitaande fof noon kadi ina suɓee leydi teddinirteendi tawa ina daranoo deftere e taro haa ñalawma oo artoya mbo wuuri. Gine ko kam suɓaa, kono ɓe ndokki teddungal ngal ko Senegaal. Ko ɗuum nih woni sabaabu haa Mbañig Njaay jaagorɗo Senegaal kalfinaaɗo pinal yahi tawtoroyeede udditgol […]

 • HAKKUNDE MAKRON E LOPEN: FARTAŊŊE E NDOOFEELA MONI KALA
  Posted in: Dawrugol

  Ko ɓe ƴamooɓe sappo e goo ɓe ngonnoo e suɓngoooji leydi Farayse… njeenayo ɗaftaama heddiima ɗiɗo. Emanuwel Makron e Marin Lopen? Moni e maɓɓe fof noon ina jogii ɓure e ŋakkanɗe. Emanuwel Makron semmbe mum gadano ko cukaagu mum. O yahrata ko e duuɓi 39 sabu o jibinaa ko ñande 21 deesaamburu 1977.Omo jogii ɓural […]

 • WOOTE FARAYSE : EMANUWEL MAKRON E MARIN LOPEN NJAWTII
  Posted in: Dawrugol

  Hade anndeede e ko laawɗi ngartam suɓngooji leydi Farayse, ko ɗiɗo njawti e daawal ɗiɗmal ngal. Emanuwel Makron gonnooɗo jaagorɗo faggudu e Marin Lepon, dono baaba mum e ngardiigu lannda F.N. Fraasuwaa Fiyon ari tataɓo. Fuɗɗiiɓe haalde ɓee fof noon eerii ko yoo yimɓe mumen ngootan Emanuwel Makron.