ƁOKKI JAWE: MILIYOŊAAJI NOOGAAS JIBINƊI DILLERE E MBEEJOOR

Ngalu ngaddanoongu ngam rokkude rewɓe renndo teeru Ɓokki Jawe addii dille e peccoor. Ko rewɓe njoyo jeyaaɓe e komin oo tuumaa ko kam en tan pecci miliyoŋaaji noogaas gaddaaɗi toon e ballal laamu nguu. Ko ɗuum jibini seppo rewɓe waɗngo toon ngam woytaade caɗeele ɗee. Ina nanetenoo e jimɗi maɓɓe: « yoo fecce koko renndaa… yoo fecce koko renndaa ».
Cukko ɗiɗmo komin oo ina wiyee Umar Jallo hollitii kañum dey so kaalis oo feccaama ne wonaa ɗoon, ɓe tinaani, ɓe njamiraani, ɓe tintinaaka. O hollitii noon so ɗum laatiima, maa ɓe mbaɗ feere fof mbele ngalu renndo ngoo ina arta e renndo ngoo.
To bannge goɗɗo oo, gooto e tuumaaɓe ɓee ina wiyee Ayda, Njanoor hollitii ko kamɓe ngaddoyi kaalis oo e dow dalillaaji. E wiyde makko, wullooɓe hannde ɓee, ko kam en kollitnoo mbo kaalis oo wonaa duttoteeɗo, etee tawde ko kaŋko siifata ɗerewol, o waɗataa heen ɓeen wiyɓe nduttataa kaalis oo. E wiyde makko ko rewɓe gollotooɓe jaɓɓe ruttude tottaa kaalis oo e dow ko alaa heedi heeda.
Saydu Saar.

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com