GULLITAALI KALIIFA SAL : KONONEL DAAWUUDA JOOB ADDII HEEN JAABAWUUJI

Gardiiɗo kasooji senegaal, woni Kolonel Daawuuda Joop, huccondirii e jaayndiyaŋkooɓe e ooɗo Alarba 24-05-2017 ngam addude dalillaaji e ko yowitii e ngonka Kaliifa SAL to Robos, o hollirii Kaliifa SAL, nanngaa ko gila ñande 7-3-2017 , o fuɗɗii jaɓɓaade arooɓe salminde ko ñande 13-03-2017, ndeen e jooni o jaɓɓiima toon yimɓe 206. Ko yowitii e hakkeeji makko , hay batte heen o haɗaaka won nii koo dañi ko heddiiɓe wonɓe toon ndañaani ; sabu to kasoo to ñalɗi ɗaccanaaɗi arooɓe salminde ko Alarba, e Aljuma, na waɗi Altine kono oon ñalawma waɗiraa koko ɓuri teeŋtude. Kaliifa SAL dañii fartaŋŋge wattaneede heen Altine o kadi kala cokaaɗo toon jogii ko minitaaji 5, ngam haaldude e yimɓe mum, kono Kaliifa kañum taƴanaaka minitaaji, ɗi waɗata. E ko yowitii e yaadu makko jumaa, ɗo robos ɗo na waɗi 2000 pawɗi neɗɗo ngam kisal makko addani mo wiyeede hotoo yah. To bannge deftordu ko kaŋko ñaagii omo yiɗi janngude quraana e nder kasoo o na waɗi seernaaɓe jannginooɓe ɗum ne kadi o dañana jannginoowo na ara kala Altine na janngina mo, Caggal ɗuum o ɗaɓɓiri yoo ɓeydane ñalɗi ɗi o janngata o wattanaa heen Alarba, e Aljuma. Ko yowitii e jokkondirde e arooɓe salminde e nguddon njuurneteekon kon,ko ɗum ena woodnoo kono koko bonno gila feewnitaa haŋkadi wiyaa kala garɗo salminde haŋkadi a nattat jooɗodaade e oon tawa oɗon memondira ko cuurel waɗaa tawi weer na ɓilii hakkunde mon oɗon kaalda e telefon, ko ɗoon Haliifa SAL, wii kañum so tawii wontii ko noon tan kañum yaafiima kala salminaandu, omo jogii hen goonga kono paamon ɗum wanaa kaŋko tan wiyaa noon ko kala gonɗo toon, kuugal ngal na fawii e mum kaŋko o jaɓaani kono heddiiɓe ɓe nana kuutoroo ɗuum, ko njiɗmi wiide tan kala biiɗo Haliifa SAL, ko kaɗaaɗo Hakke mum ɗum woodaani.
Abuu GAY

About the author /


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *