NDEY WAASANAM: RENNDO COOLOOJI WAASII JAGGAL

O wiyetenoo ko Mammadu Abdullaay Waddu, kono innde makko coolooyaagal ko Ndey Waasanam. Omo jeyaa e ɓurɓe lollude e coolooji e oo yonta. O hawrii e lajal caggal paawngal. Ndey Waasanam jeyaa ko Siñcaan Juude. Hinnde coolooji waasii ɗoo goital e jagge mum. Teskaama kadi cooooyaagal woni tan ko e yahtirde caggal, sabu heddinoo ko mawɓe yahrooɓe gooto e gooto haa hannde ko heddii koo heewaani.
Natal ngal o ngal almudbe Ngay hedde 1970 e deftere…

Tagged with:     ,

About the author /


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *