SUNAARE : BAAL AAMADU TIJJAANI SANKIIMA

Kabaaru afriquemidiTaggatnooɗo ina taggee hannde. Baal Aamadu Tijjaani mbo rajo Muritani wirniima e jamma talaata hee to Nuwaasoot. Jaayndeyanke mo haastaake e rajo Mutritani haa nde ronkiti, Baal wonaano tan taggoowo kono ko ɓetiergal waktu o wonnoo. Sagginooɓe ina patnoo e oo gorko mo sawtuuji certuɗi ngam fawde barmeeji.
Kanko Baal o golliima e rajo Muritani haa o woppi golle o nodditee. Ko rawane tan, Mammadu Demmba Sih yoo Allah yurma waɗannoo mbo teddungal e yeeso Muritani fof.
Hade makko naatde e rajo, o adii konjannginde ekkol. E ko Kaaw Tuure haali, omo jeyaa e udditɓe ekkol Jowol e hitaande 1952.
Lewlmewal group ina nelda duwaawu koreeji makko fof.

About the author /


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *