Adama Sow

  • JEYEGOL E DOGGOL DEPITEEJI : AADAMA SOW HOLLITII YAAFIIMA
    Posted in: Dawrugol

    E sahaa nde dillooɓe e politik ngoni e pooɗee nduuree ngam jeyeede e doggi depiteeji e diiwanuuji walla e doggol ngenndi, Aadama Sow hollitii yaafiima Linngeernaaɓe. O habri ɗum ko e nder yeewtere Kumpital Ngaynaaka nde rajo fulɓe. Aadama Sow waɗii duuɓi sappo to suudu sarɗiji, sabu o arnoo ko e laamu Abdullaay WaddA. O […]