CAF

  • NGARDIIGU KAWTAL AFRIK FUKUBAL: IISAA AYAATU YANII
    Posted in: Coftal

    Caggal duuɓi noogaas e jeenayi e ngardiigu kawtal Afrik fukubal, Iisaa Ayaatu yanii hannde to Adis Abebaa. Liɓi mbo ko Malgaasnaajo biyeteeɗo Ahmad AHmad. Wonii bettere mawnde hannde e woote cuɓogol gardiiɗo kawtal Afrik fukubal so njomu ngu fadanooka Iisaa Ayaatu mbo leydi Kameruun. Ahmad Ahmad liɓɗo mbo he oo heɓii toɓɓe 34, kanko o […]