SILEYE NJAAY

  • SILEY NJAAY MO RAJO SENEGAAL : GILA MIKROO HAA KURUS
    Posted in: Doge, Joljole

    Ndaarki lesɗuki kolliroowi kerse e hormo mo gorko oo jogii, jaɓɓal leefngal hannde, oon dogannooɗo hanki e cukaagu mum ina roɓindoyoo kabaruuji. So a fotii e makko hannde, aɗa rokka mbo natal almuudo Seek Tijjaani jeewtidoowo e kurus mum. Ndeen ne dey kii ndaarki ina moofti kelle taarik jaayndeyankaagal e sirluuji renndo keewɗi baɗooji yiiloo […]