SILEY NJAAY MO RAJO SENEGAAL : GILA MIKROO HAA KURUS

Ndaarki lesɗuki kolliroowi kerse e hormo mo gorko oo jogii, jaɓɓal leefngal hannde, oon dogannooɗo hanki e cukaagu mum ina roɓindoyoo kabaruuji. So a fotii e makko hannde, aɗa rokka mbo natal almuudo Seek Tijjaani jeewtidoowo e kurus mum. Ndeen ne dey kii ndaarki ina moofti kelle taarik jaayndeyankaagal e sirluuji renndo keewɗi baɗooji yiiloo banngoo e nder ndee hoore fawaande kufne ina fiilaa kaala daneejo. Siley Njaay hannde ko mikroo jumaa e jamaa ɓuri ɗum ɓadtaade e mikroo rajo Senegaal mo o woownoo.

Omo jeyaa e jaayndeyankooɓe Senegaal walla nih Afrik ɓurɓe hormeede e ittaneede geɗal. Ina gasa tawa fawii ko e darnde makko e ngal gollal hakke duuɓi 33 tawa o takkaani, o moddaani, o wiyaaka haaltu ko kaalno-ɗaa ; ɗuum no saɗtiri fof ɓuri hittude kadi ko e rajo Senegaal.Siley Njaay, tawde ko kam kaalaten, hannde nani e fooftere mum e nder Caaroy Siir Meer, ɗo kurus e e wuurnaango lomtinii mbo hannde mikroo e sawto mo o anndi tigi rigi.
Siley Njaay ina jeyaa e ɓeen adiiɓe sosde yeewtere himmunde e rajo Senegaal tawa ko heblaaɓe e duɗal heblo jaayndeyankooɓe Cesti. Ngon-ɗen ko e hittaande 1981 nde kanko e Ibraahiima Saar en ndarii ndarni yeewtere « Anndu so a anndii anndin »; yeewtere dogoore haa hannde e nder rajo Senegaal. E oon yonta, ɓe nanngiranoo ko famarɓe haajuuji. Ndeen ne dey yeewtere ndee mawnii haa haala mum yettii suudu sarɗiiji leydi Senegaal. Etee e wiyde makko, e oon sahaa, « fedde ɓamtoorere pulaar Senegaal rokkiiɓe njeenaari mawndi mbele ɓe mballitoroo golle. » Siley Njaay jeyaa ko e haralde 9 yaltude CESTI e 1981. Omo yaltidi e oon sahaa e Ibraahiima Saar en, Mammadu Mallaay Joob en… Siley Njaay sosii jeewte keewɗe e rajo Senegaal etee o halfinaama toon ko heewi. Ko kanko sosi TUFNDE GANNDAL, yeewtere dogoore haa jooni. O wonii cirlidiiɗo gardiiɗo Rajo Senegaal caggal nde o ummitii Ndar to o nawanoo ngam ardoyaade catal Rts gonngal toon. Toon nih o gollii toon ko heewi, sabu ko ndeen, haalirde ndee waɗti noddireede Oolel Daande Maayo.O rokki toon pulaar fotde mum.
Hade makko yahde Ndar, o wonii kebloowo jaayndeyankooɓe to Cesti hakke duuɓi jeegom. Ko e oon sahaa kadi o wonnoo jooɗaniiɗo Rajo Fraas RFI e nder Senegaal. Gorko mo Njum oo,kala hello ngo udditan maa e daartol rajo e ari-kor mum, a yiɗataa o udda ngoon hello, sabu sawto makko fof ina janngoo.
So nuunɗal e peewal ngonii ngooroondi gollal, ina gasa so joomum leliima ɗaanoo e nder fooftere mum.
Hammee Aamadu LIH

Tagged with:     , ,

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com